Vedtægter for Enhedslisten Herning

§ 01. Navn.
Foreningen Enhedslisten – de rød – grønne, Herning afdeling. Foreningen er hjemmehørende i Herning kommune.

§ 02. Formål.
Enhedslistens opgave er at arbejde for at udvikle et socialistisk demokrati lokalt og på landsplan. Enhedslisten Herning er en lokalafdeling af Enhedslisten – de rød – grønne.

Enhedslistens lokalafdeling arbejder for at støtte progressive kræfter, bevægelser og aktiviteter lokalt, samt for valg af medlemmer til kommunalbestyrelsen, Regionsrådet Midtjylland og Folketinget.

§ 03. Medlemskab.
Alle medlemmer af Enhedslisten i Herning kommune, der tilslutter sig Enhedslistens formål og program, samt betaler det fastsatte kontingent, er medlemmer af Enhedslistens Herning afdeling.

§ 04. Generalforsamling.
Hvert år i 1. kvartal afholdes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Forslag til dagsordenen for den ordinære generalforsamling fremgår af indkaldelsen og skal som minimum indeholde følgende punkter:

  • Valg af mødeleder og godkendelse af dagsordenen
  • Beretning fra bestyrelsen og valgte medlemmer af byråd og Folketinget
  • Arbejds – og aktivitetsplan
  • Regnskab
  • Indkomne forslag, herunder evt. forslag til vedtægtsændringer
  • Valg af bestyrelse og interne revisorer
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Senest en uge før generalforsamlingen udsendes endelig dagsorden med bilag.

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af afdelingens medlemmer kan med 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Der kan afgives stemme ved personligt fremmøde og beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte.

§ 5. Medlemsmøde.
Der afholdes mindst 4 medlemsmøder pr. år udover generalforsamlingen.

Indkaldelse af medlemsmøde foretages af kontaktpersonen efter beslutning i bestyrelsen eller efter ønske fra mindst 1/3 af medlemmerne med mindst 10 dages varsel. Alle medlemmer kan deltage på medlemsmøderne og beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Opstilling af kandidater til kommunal - og regionalråd, samt Folketinget sker på et medlemsmøde efter nærmere retningslinier besluttet i hovedbestyrelsen og/eller på årsmødet.

§ 06. Arbejdsgrupper.
Generalforsamlingen, bestyrelsen eller medlemsmøderne kan nedsætte arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupperne arbejder med dele af Enhedslistens politik. Aktiviteter, der medfører udgifter for Enhedslisten, skal godkendes af generalforsamlingen, bestyrelsen eller medlemsmødet.

§ 07. Bestyrelsen.
På den årlige ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 3 – 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med kontaktperson til Enhedslisten, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastlægger sin egen arbejdsform. Bestyrelsens møder er åbne for alle medlemmer. Bestyrelsen kan udtale sig på vegne af afdelingen på grundlag af Enhedslistens principprogram, årsmødebeslutninger og under ansvar over for afdelingens general - forsamling og medlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for at holde medlemmerne orienteret om dens arbejde og beslutninger.

§ 08. Økonomi.
Kassereren står for varetagelsen af foreningens formue, herunder betaling af regninger.

Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå kontrakter herom.

På generalforsamlingen fremlægger kassereren på bestyrelsens vegne et revideret årsregnskab og årsbudget til generalforsamlingens godkendelse.

Tegningsregel:
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsens kontaktperson og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende at bestyrelsens kontaktperson og kassereren råder over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto.

§ 09. Opløsning af foreningen.
Enhedslisten – de rød – grønne, Herning afdeling kan opløses af en generalforsamling, der er indkaldt med det formål, hvis det sker med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer og efterfølgende godkendes af Enhedslistens hovedbestyrelse. Foreningens formue indbetales af kassereren til partiet Enhedslisten, Studiestræde 24, 1455 København.

Vedtægterne er gældende fra vedtagelsen d. 19. marts 2012. Navnet på foreningen er konsekvensændret på ekstraordinær generalforsamling d. 27. august 2013.