Enhedslisten siger: Nej til budget 2019

På medlemsmøde i Enhedslisten Herning, Ikast-Brande den 17. december 2018 blev nedenstående udtalelse ènstemmigt vedtaget:
Enhedslisten Herning, Ikast-Brande ønsker at udtale følgende om Herning Kommunes budget 2019:

Vi støtter ikke den udflytningsplan fra Sønderagerskolen, som udstikkes i Herning Kommunes budget 2019:

- Vi er stærkt uenige i planerne for de såkaldte autismeklasser. Børn med den diagnose er meget følsomme for ændringer og forstyrrelser i deres dagligdag og kan ikke blot flyttes rundt på må og få som legoklodser på en byggeplade. Skal de flyttes skal det ske til en folkeskole, hvor autismebørnene har mulighed for at spejle sig i andre børn, og hvor der er mulighed for en delvis integration mellem de to elevgrupper i forbindelse med fællesarrangementer, frikvarterer eller i enkelte timer.

- På samme måde finder vi det kritisabelt, at talentklasserne får deres egen skole adskilt fra almindelige folkeskoler. Som autismeeleverne skal også talentbørnene have mulighed for at spejle sig i andre elever.

- Vi støtter heller ikke, at 10. klasse placeres på Herningsholm Erhvervsskole. 10 klasse skal ikke udelukkende være et indslusningsår til en erhvervsuddannelse. 10. klasse skal som hidtil være et år, hvor den enkelte elev kan modnes og træffe afgørelser om sit fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg. Derfor skal 10. klasse fortsat være en del af folkeskolen.

Budget 2019 forudsætter at skolernes SFO lægges ind i folkeskoleregi, hvilket vil betyde stærkt forøgede udgifter til børnepasning for forældrene. Det kan vi ikke støtte.

En af Enhedslistens mærkesager gennem de sidste fem år har været indførelse af en arbejdstidsaftale i folkeskolen. Budget 2019 tager ingen skridt i den retning.

En stor belastning for de offentlige institutioner gennem de sidste fire år har været besparelseskravet på o,3% årligt. Vi har derfor stillet som krav at besparelseskravet udfases senest ved udgangen af 2019, men budgetforliget opererer med, at kravet fortsat gælder i hele 2020 og -21.

Enhedslisten har ønsket flere midler afsat til at styrke inklusionen, specielt på de skoler hvor betingelserne for inklusion er vanskeligst. Det krav er ikke indfriet. I stedet afsættes der et beløb til at skabe en ny bydelsskole, hvor man vil isolere tosprogede elever af anden etnisk herkomst end dansk.

På samme måde som det gælder for talentbørn og autismebørn skal også etnisk danske børn og børn af anden etnisk herkomst blandes, spejle sig i hinanden og lære at begå sig sammen.


Vi er stærkt utilfredse med oprettelsen af en bydelsskole på den gamle Holtbjergskole.
Budget 2019 opererer med et rammeløft indenfor handicap- og psykiatriområdet. Beløbet er imidlertid slet ikke stort nok. Vi må forudse at området også de næste år vil være underfinancieret.

Alt i alt er der alt for mange væsentlige knaster i budget 2019. Enhedslisten i Herning, Ikast-Brande kan ikke støtte det, og vi ville ønske, at vores parti ikke var en del af forliget.

Bemærk! Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning udeblev fra medlemsmødet.