BUDGETFORLIG 2019

 

Partierne i Herning byråd har indgået et forlig om budget 2019.
Her omtales nogle af de elementer i forliget som Enhedslisten er mest tilfredse med.

01. Der iværksættes på forslag fra os en markant aktiv beskæftigelsesindsats, der skal bringe mange flere unge 16-25-årige i arbejde.
Beskæftigelsesudvalget udvælger indsatser. Et evt. merafkast overføres til velfærdsområderne/primært handicap- og psykiatriområdet (side 8n forligsteksten).
Jobafklaring: førtidspension, fleksjob og ressourceforløb. Stop for meningsløse ressourceforløb.

02. Der indføres fuld løn- og prisregulering på de kommunale driftsområdet fra 2019 (værdi 11,25 mio. kr. pr. år)

03. Slutdato for den akkumulerede 0,3 %-besparelse (o,3% er lig 10 mio. kr. pr. år)

04. Der er et samlet kassetræk på 41 mio. kr. ! Man kunne formodentligt være gået op på 100 mio. kr. uden at gamble økonomisk.

05. Provenu fra Lindbjergskolen i Hammerum er på 5 mio. kr. pr. år og bliver på BFUs budget

06. Der tildeles permanente 3,2 mio. kr. pr år til indskolingen

07. Nye skolebygninger opføres i Holing til 45 mio. kr. til talentklasserne
Talentklasserne bliver et anneks til Brændgårdskolen med fælles ledelse, personalegruppe og skolebestyrelse

08. Ny skole ved Herningsholm snarest muligt
Der oprettelse en bydelsskole på Holtbjerg for 0. – 6. årgang i moderniserede lokaler (12 mio. kr.) Bydelsskolen er afdeling af Herningsholmskolen med fælles ledelse, bestyrelse og personalegruppe.
Der tildeles ud over driftsrammen permanente 4 mio. kr. pr. år til indskolingen på bydelsskolen

09. HOP, 11 mio. kr. til finansiering af MEP og løft. Endvidere aftale om dækning af evt. underskud ved årets udgang. På budgetkonferencen i april 2019 startes processen der skal føre til en beslutning om fremtidens finansieringsmodel på HOP.

10. Der afsættes 3 mio. kr. til anlæg i Historiens Hus

11. Der afsættes 1 mio. kr. til Brunkulsmuseet

12. Der afsættes 1 mio. kr. til vikarudgifter til kurser i N/T og historie. Den centrale vikarkonto finansierer som sædvanligt kursusafgiften.

13. Varmestuen: normeringen udvides med 1 stilling, Der afsættes penge til anlæg af nybyggeri

14. Det specialiserede b & u område tildeles 8 mio. kr. Skulle kunne dække MEP og årets forventede underskud. Ellers er aftaleparterne forpligtet til at finde mankoen.

15. Øget forældrebetaling ved overgang fra fritidshjem til SFO. De 19 mio. kr. bruges til at udligne hele MEP på BFU-området og resten overføres til det specialiserede B&U-område.
Forældrebetalingen må max. Være på 30% i et fritidshjem, men der er ikke procentgrænser i SFO. Herning er både fritidshjem og SFO p. t. Herning har den klart laveste forældrebetaling sammenlignet med de kommuner vi normalt sammenligner os med. Også i landssammenligninger ligger vi meget lavt. Forældrebetaling sættes nu op til betalingen for børnehaverne. Det sikret, at fripladsgrænserne og søskenderabatten følger med.

16. Gullestrup: ny vej, ny cykelsti, (ca. 23 mio. kr.) nye lokaler ved skolen til vuggestuen Hedegård og specialinstitutionen Lærkereden, samt SFO tlibage til skolen fra Holing (9,1 mio. kr.)

17. Fremrykning byggeri ved Højgård i Lind. Ca. 20 mio. kr.

18. Ny dagrenovationsordning fremrykkes til 2020

19. Knudmoseskolen samles på Lindegårdsvej. Butiksordningen i gågaden gøres permanent.

20. Tilsagn om medvirken ved almene bolighelhedsplaner understreges

21. Sind-projekt støttes

22. Trivselsgrupper Frivilligcentret, + 0,35 mio. kr.

Andet:
- 10. C til Herningsholm Erhvervsskolen: 10 C er udfordret på rekruttering. Der er et ønske om at styrke tilgangen af elever til erhvervsskolerne.
- Autismeklasserne flyttes til Holtbjerg: der foregår ikke nævneværdig inklusion mellem afdelingerne på Sønderager. Nogle folk med kendskab til autismeklasserne mener, at en overflytning til Holtbjerg vil være neutral, andre mener det giver samarbejdsmuligheder med bydelsskolen og Åmoseskolen.
- Lokalesituationen for Ung Herning afklares snarest