Ud i det grønne Herning

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Sommer, ferie og ud i det grønne. Det er det, de fleste herningensere glæder sig til i den kommende tid. Også byrådet er på vej på ferie. På det seneste byrådsmøde inden ferien var diskussionerne præget af den grønne dagsorden. Drøftelserne tog udgangspunkt i "Grønt overblik 2016" og forslaget til ny Kommuneplan 2017-28. Herning Kommune kan fremvise et pænt grønt regnskab for 2016, og gode historier der kan fortælles om naturen og dens tilstand i området.

De otte mål for vandløb & søer, ådale, enge & moser, skove, heder & overdrev, agerland, bynær natur, friluftsliv og formidling er nået.

Desværre er de to mål biodiversitet og kulturarv ikke nået. Det er alvorligt, fordi målet om biodiversitet og mangfoldighed i plante- og dyrebestanden angiver den samlede tilstand for naturen i Herning Kommune. Det går fremad for nogle truede arter, men desværre tilbage for endnu flere. Det er ikke godt nok. Vi må konstatere, at årsagen i mange tilfælde findes i den lovgivning og naturforvaltning, som et flertal i Folketinget har vedtaget. Landbrugspakken, der fjerner randzoner, øger kvælstof- og nitratudledningen, samt pesticidforbruget, er en katastrofe for biodiversiteten. Arter forsvinder eller reduceres voldsomt. Den voldsomme nedgang i bestanden af blomsterbier er et rystende eksempel på konsekvenserne. Færre levesteder og den store kemiske udledning i naturen er gift for bierne. På langt sigt kan det fjerne grundlaget for bl. a. blomster-, bær- og frugtavl i Danmark. De tusinder af rå- og dådyr, der slås ihjel under forårshøsten, er et andet eksempel på ringe produktionstilrettelæggelse. Vandsløbs- og grundvandsforureningen bliver alt andet lige større i de kommende år. Det er ikke acceptabelt.

Heldigvis bærer Herning Kommune sig noget mere fornuftigt ad end Folketingets flertal, men der er i høj grad plads til forbedringer. Vi har en fornuft energiplan med fokus på vedvarende energi, men målene kunne sættes højere. Vi har en god affaldsplan, men ambitionerne og tempoet i implementeringen burde være større og højere. Målene for genbrug og ressourcebevidst forbrug bør genovervejes. Vi skal bl. a. anvende mindre plast og kemi og genanvende en større procentdel.

Herning Kommune må gå i tættere i tættere dialog med land- og skovbrug og aftale, at der ved fælles indsats skal slås en beskyttende ring om de mest følsomme naturområder. Jeg medgiver, at arbejdet med at styrke mangfoldigheden i plante- og dyrelivet er et langt sejt træk, men tempoet skal øges, flere skal involveres, og der skal afsættes flere kommunale ressourcer.

Et stort lyspunkt i den grønne indsats vil jeg indskyde her. Herning er i gang med at blive en grønnere by. Det tager tid, men kursen er klart grøn.

Målet for kulturarv er ikke nået. For forholdsvis få midler kunne denne indsats forbedres.

Gravhøjene skal beskyttes, forfaldet i gamle interessante produktionsanlæg skal stoppes, nedrivning af bevaringsværdige bygninger skal stoppe, der skal udgraves fortidsminder i lidt højere tempo, og lokalhistorien skal opprioriteres. Man kan passende starte med at støtte renovering og modernisering af brunkulsanlæggene i Søby og Abildå, samt Historiens Hus i Museumsgade i Herning.

Nu skal vi nyde sommeren, det grønne Herning og holde ferie. Der er meget at glædes over. Til august tager vi fat på at gøre Herning Kommune endnu grønnere.