Bestyrelsens sammenfatning og kommentarer til diskussionen om finanslovsprocessen 2013

Til Hovedbestyrelsen og folketingsgruppen Enhedslisten

Hermed opsamling og kommentarer i forbindelse med den aktuelle politiske situation og finansprocessen 2013.

Herning, Ikast – Brande afdelingen har afholdt medlemsmøde (12 deltagere), deltaget i lyttemøde i Silkeborg (10 deltagere fra Herning) og offentligt møde med oplæg fra Johanne Schmidt Nielsen og Lars Dohn (ca. 100 deltagere) med det fælles tema: den aktuelle politiske situation og finansloven 2013. Det har samlet set været en fornøjelse og særdeles udbytterigt.

Bestyrelsen har på møde afholdt d. d. opsummeret de synspunkter og temaer således:

 • Enhedslistens ønske om dialog med afholdelse af medlemsmøder, lyttemøder og folkehøring er blevet modtaget meget positivt af borgerne på Herningegnen. Sammensætningen af deltagere har været bred og meget tilfredsstillende. Vi har fået en udmærket pressedækning.
 •  De synspunkter og temaer, der er indeholdt i "Ret til tryghed – Ret til arbejde" har stået centralt i dialogen og Enhedslistens synspunkter møder god forståelse.
 • I medlemskredsen er der stor tilfredshed med det udsendte materiale "Tips og baggrundsinformation". Det har været godt at have med i debatten.
 • Sommerens debat i medierne har været berørt af mødedeltagerne. I bestyrelsen er der tilfredshed med hovedbestyrelsens augustbeslutning, der sætter vitale dele af grundlaget for partiets principprogram på plads. En del mødedeltagere har udtrykt stor sympati for Enhedslisten, men betænkelighed ved at stemme på eller blive medlemmer af Enhedslisten før principprogrammet er revideret.
 • De udsagn, der er fremkommet om finanslovsprocessen 2013 fra medlemmer og øvrige mødedeltagere peger entydigt på massiv kritik af regeringens politik, men også at Enhedslisten skal gøre meget for at indgå en finanslovsaftale med regeringen. Der skal tydelige grønne og røde fingeraftryk på finansloven 2013. Men man kan naturligvis ikke heraf konkludere, at Enhedslisten under alle omstændigheder kan medvirke i en finanslovsaftale med regeringen.
 • Diskussionerne peger på, at vælgerne finder, at det er fornuftigt, at Enhedslisten ikke stiller ultimative krav. Men det er lige så klart, at der på dagpengeområdet, beskæftigelsesområdet og uddannelsesområdet skal gives klare indrømmelser til Enhedslisten. Lovgivningen for langvarige sygemeldinger, optjeningsperioden for at kunne modtage dagpenge ved arbejdsløshed og de psykisk syges vilkår har været centrale temaer. De unges mulighed for at på uddannelse, praktikpladser og job har også været nævnt mange gange i debatten.
 • EU's indflydelse blev stærkt kritiseret af flere mødedeltagere.
 •  Det er blevet understreget gang på gang, at Enhedslisten skal være grundige med at forklare/fremlægge finansieringen af alle sine forslag.
 • Enhedslisten skal passe på ikke i for høj grad at indrette sine forslag efter, hvad vi tror regeringen måske vil synes godt om. Rene Enhedslisteforslag skal fremføres i det offentlige rum, så Enhedslistens profil fastholdes. Balancen mellem konkrete krav beregnet mod en aftale og rene rød – grønne krav skal løbende overvejes.
 • Vigtigheden af at mobilisere bevægelserne for en solidarisk finanslov m. m. blev understreget gang på gang af mange mødedeltagere.
 • Konkrete forslag og ideer fra mødedeltagerne:

¤ oprettelse af flere fleks – job
¤ stop for nedskæringer i den offentlige sektor
¤ flere grønne jobs i energisektoren og på miljøområdet
¤ markant reduktion af kontrollen af medarbejdere og borgere i den offentlige sektor
¤ større tilskud til komplicerede tandlægebehandling til udsatte grupper
¤ særlig indsats for at styrke de udsatte unges personlige og faglige kvalifikationer
¤ fortsat kamp mod social dumpning
¤ differentieret moms på fødevarer
¤ flere byrder på og kontrol med finanssektoren
¤ ny Nordsø – olieaftale med større indtægter til staten
¤ flere ugentlige timer og lavere klassekvotienter i folkeskolen og ungdomsuddannelserne
¤ lavere tilskud til privatskolerne
¤ flere ungdomsboliger i universitetsbyerne
¤ bedre styr på at kommunerne følger op på finansloven, flere pædagoger i daginstitutionerne ¤ solidarisk skattepolitik
¤ styrkelse af HF
¤ forbedringer af efterlønnen
¤ særlige initiativer for at skaffe uddannelse og beskæftigelse for borgere af anden etnisk herkomst
¤ retssikkerheden styrkes for den enkelte f. eks. nr. på politiuniformer og i forhold til antiterrorlovgivningen
¤ forbedring af boligernes energitilstand, tilskud
¤ renovering af offentlige bygninger
¤ kommunal udlicitering begrænses f. eks. vedr. anvendelse af konsulentrådgivning på personaleområdet, ældrepleje, service - og børneområdet
¤ forbedret balance i forholdet mellem antallet af leder – og medarbejdere. Afbureaukratisering. ¤ forbedring offentlig transport
¤ en offentlig bank
¤ forbedret SU

Med venlig hilsen På vegne af bestyrelsen i Herning, Ikast – Brande afdelingen

Jørn Vedel
Kontaktperson