Referat af generalforsamling 6. marts 2014

Referat af generalforsamling i Enhedslistens Herning afdeling den 6. marts 2014.

I generalforsamlingen deltog 10 medlemmer, samt journalist Jesper Wind fra Herning Folkeblad.

1. Velkomst og formalia

Mødeleder blev Erik Møller Jensen og referent Laila Lauritsen

Dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne og der er rettidigt indkaldt til GF.

2. Orientering fra Folketinget v. Lars Dohn

Først med henvisning til en god oplevelse i forbindelse med H. Hyllesteds fejring af sin 60 års fødselsdag, hvortil han havde inviteret et stort antal Esbjergensere, samt bl.a. Lykketoft og Corydon til at komme med indlæg. Det blev en fest med politisk indhold og hyldest til "de gamle, erfarne", der som aktive, engagerede har deltaget i arbejdskampe gennem tiderne.

Om den aktuelle politiske situation sagde Lars, at regeringen gennemfører den ene reform efter den anden sammen med højrefløjen. Den angiver, at uligheden skal mindskes, mens vi erfarer at den øges. Der er ikke kommet flere i arbejde, men flere er faldet ud af dagpengesystemet. Det er perspektivløs politik. Luppen skal frem for at se forskellen på regeringen og blå blok.
Både på landsplan og kommunalt bør der være opmærksomhed på og sættes ord på DF' s ekstreme holdninger, der ofte forbliver ubemærkede i den populistiske strøm.

I øvrigt talte Lars om den åbenbare mangel på fælles fodslag indenfor hver enkelt af de store partier, om at regeringen har skabt kold luft til EL og ikke inviterer til forhandling, men EL står klar, når der bliver kaldt, både nat og dag.
EL hilser SF velkommen og inviterer til at være med til at gøre venstrefløjen stærkere. EL ser det som en stor opgave at være offensiv i værdikampen, være systemkritisk og fastholde, at fællesskab virker.

I øvrigt havde Lars kommentarer til Corydons fejlvurdering ift. salget af Dong, hvor han valgte at se bort fra 200.000 underskrifter imod og kunne have undersøgt de dårlige erfaringer fra Sverige. Lars nævnte endvidere den forventede kamp vedr. udliciteringer og privatiseringer, nævnte EL' s forslag til statslån for at skabe liv på landet og der blev slutteligt en kort debat om børnepenge, sociale klausuler mm.

3. Jørn Vedel orienterede fra byrådsarbejdet

Herunder uddeltes pressemeddelelsen i forbindelse med offentligt møde med Preben Wilhjelm, med en opfordring til at møde op med venner og bekendte.

Jørn refererede mødet med LO's ledelse Herning/Ikast, repr. fra socialdemokratiet og SF, hvor Jørn havde bedt om, at der arbejdes på fælles afstemning ift. byrådsarbejdet og ift. partiernes bagland.

EL mener, at det nu gælder om at se fremad. I den forbindelse gav Jørn et tilbageblik også på valgaftenen og på tildeling af udvalgsposter. EL føler sig fair behandlet og fik sine ønsker opfyldt.

Jørn synes det politiske grundlag for byrådsarbejdet 2014 – 2017 er udmærket.

Byplansudvalget har bl. a. diskuteret stop for nedrivning af bevaringsværdige bygninger og stop for den uendelige strøm af dagligvarebutikker plus vindmølleplanlægning.

Jørn har kontakt til fagbevægelsen og boligbevægelsen vedr. renovering af almennyttige boliger. Vi støtter selvfølgelig renoveringerne generelt, men der må prioriteres i penge og tid.

Der er usikkerhed ift.om der skal ske boligudvikling ved det nye sygehus eller om det er bedre at bygge videre i allerede påbegyndte områder.

Herefter spørgsmål og kommentarer bl.a. vedr. sociale klausuler på lærlinge området og vedr. lejelov/boligreguleringslov.

Arbejdet i beskæftigelsesudvalget. Det drejer sig først og fremmest om ungdomsarbejdsløsheden, langtidssygemeldte og langtidsarbejdsløse. Der er et godt samarbejde med fagbevægelsen på disse områder.

JV omtalte i øvrigt besparelser på handicap – og psykiatri området som problematisk og gjorde opmærksom på, at for alle områder gælder, at det nye byråd jo lever i et budgetår, hvor mange ikke selv har været med til at vedtage budgettet.

Der tages på næste baggrundsgruppemøde i EL' s Herning afd. stilling til hvordan vi forholder os til spørgsmålet om fremtidens skolestruktur.

4. Peter Engsted aflagde bestyrelsens beretning mundtligt

Beretningen var inddelt i 4 hovedområder: Organisation, Aktiviteter, Byrådet, Økonomi.
Der blev suppleret med information og kommentarer.
EL var aktiv og støttede aktionerne under lærerkonflikten.
Årsmødet i EL i maj 2013 og kommunalvalget havde højest prioritet. 80% af årsmødet vedtog at ændre principprogrammet.

Peter og Casper deltager i delegeretkonference d. 09.03.14 om principprogrammet og EL' s Herning afd. støtter hovedstyrelsens skrivegruppes forslag.

I forbindelse med kommunalvalget var aktiviteten stor i afdelingen. Der blev omdelt 12000 foldere og 3000 flyers på gågaden og til vælgermøder. Hjemmesiden blev godt besøgt og der blev skrevet mange læserbreve. Der blev brugt 35000 kr., som vi måtte låne os til, men som i løbet af 2014 vil blive udlignet af JV's parti skat og stemmepengene. Valget blev en succes og en sejr, da JV kom i byrådet. Der er ros og anerkendelse til JV for hans ihærdige og velforberedte arbejde i byrådet og i kommunernes koordinationsgruppe.

Fremtidigt er samarbejdet med fagbevægelsen, socialdemokratiet og SF nødvendigt, hvis noget skal udrettes.

Baggrundsgruppen, som består af dem, der var opstillet + Finn, mødes om mandagen før hvert byrådsmøde.

5. PE udleverede Forslag til prioriterede aktiviteter for EL' s Herning afdeling 2014 (se bilag)

Afdelingen har brug for flere medlemmer, listen skal være bredere og der er brug for unge.

Der foreslås 1 offentligt møde, som det aktuelle med Preben Wilhjelm, hvert halve år.

Det blev drøftet, om 1 medlemsmøde pr. måned er for meget. Antallet kan reduceres og efter behov udvides igen. Medlemmerne opfordres til at deltage i f.eks. fælles møder i Silkeborg og kan også kigge efter andre tilbud.

Internettet bruges til orientering til offentligheden og JV' s onsdagsbreve og nyhedsbrevene fungerer godt. Facebook siden følges af 280.

6. Der er ikke indkommet forslag inden tidsfristens udløb

7. Finn Nielsen fremlagde årsregnskabet skriftligt

Regnskabet godkendtes. 3 skrivefejl rettes.

8. Bestyrelsesvalg

Til bestyrelsen blev Casper Fryd Rækjær og Erik Jensen valgt. Peter Engsted, Jørn Vedel og Finn Nielsen fortsætter som hidtil. Kurt Olesen fortsætter som revisor.

9. Eventuelt

Jesper Kiel blev valget til KLs bestyrelse.

Peter Engsted stiller op til hovedstyrelsen i EL.

Referenter Laila B. Lauritsen og Jørn Vedel

 

Emneord: