Medlemsmøde den 24. september 2012

Referat fra medlemsmøde i Enhedslisten Herning og Ikast – Brande
Mandag d. 24. september 2012 kl. 19.00 – 21.30 på Kulturellen: 

 1. Præsentation af mødedeltagerne – bordet rundt
 2. Godkendelse af referat fra medlemsmødet d. 20.08.12: godkendt
 3. Nyt fra bestyrelsen:
  • besøg på landskontoret og på Christiansborg og partikontoret d. 04. oktober. Transport max. 300 kr. og fortæring for egen regning.
  • Økonomistatus: følger i oktober
  • Frivilligt lokalkontingent vedr. kommunevalget 2013, administration: gode ideer drøftet.
  • Om oprettelse af partibutik, ideen henlægges til 2014
  • Julearrangement d. 08. december på naturskolen i Løvbakkerne. Indbydelse følger.
  • Husk generalforsamlingen d. 21. januar kl. 17.00 – 21.00
  • Husk medlemsmøde med urafstemning og årsmødet mandag d. 08. april (udgår 17.04.12)
  • Ad hoc udvalg medlemspleje: nedsættes på næste møde
 4. Sidste nyt om finansloven for 2013.
  • Lars Dohn gav oplæg om stort og småt. Udsigten til finanslovsforhandlingerne blev drøftet.
 5. Hjemmesiden www.herning-ikast-brande.enhedslisten.dk
  • Oplæg ved Finn om design, administration m. m. Stor ros til oplægget om den nye hjemmeside. Igangsættes 01.10.12
 6. Sommerens debat om principprogrammet, opfølgning på årsmødebeslutningen.
  • Jørn udarbejder udkast til henvendelse til Hovedbestyrelsen om fremrykning af tidsplanen for debatten om principprogrammet.
 7. Kommunevalget 2013, sidste nyt. Det er nu, hvis man vil med i arbejdet med at udarbejde idekatalog, kandidatliste og mærkesager. Forelæggelse på generalforsamlingen d. 21.01.13.
 8.  Kampagne om arbejdsløshed og dagpenge.
  • Læs evt. folderen RET TIL TRYGHED, RET TIL ARBEJDE på Enhedslistens hjemmeside. Drøftet.
 9. Nye medlemmer:
  • hvordan modtager vi de nye medlemmer?
  • hvad forventer de nye medlemmer af Enhedslistens lokalafdeling, og hvad kan Enhedslisten forvente af dem?
  • uddannelse af nye medlemmer, hvordan og hvornår?

I oktober/ november måned kontaktes alle nye medlemmer og ikke aktive medlemmer personligt m. h. p. at drøfte deres ønsker og forventninger til partimedlemskabet.

Referent: Jørn Vedel, kontaktperson 

Emneord: