Medlemsmøde den 20. august 2012

Referat af medlemsmøde i Enhedslisten Herning og Ikast – Brande
Mandag d. 20. august 2012 kl. 19.00 – 21.30 på Kulturellen:

 1. Præsentation af mødedeltagerne – bordet rundt: Klaus, Kasper, Sanimir, Peter, Finn, Jørn , Tommy, Maria, Marga, Torben, Kurt og Lars
 2.  Godkendelse af referater fra medlemsmødet d. 11. juni og bestyrelsesmøderne d. 8. + 15. august.: godkendt
 3. Nyt fra bestyrelsen:
  • Status vedr. hjemmesiden: vi er godt i gang og status gøres på medlemsmødet d. 24.09.12
  • Økonomi, Finn og Jørn har afholdt møde og statusopgørelse fremstilles snarest og konto i AL er på vej.
  • Kommunalvalg 2013: notat blev taget til efterretning. De to kommuner samarbejder i 2012. Flere deltagere til baggrundsgrupperne efterlyses. KV13 er dagsordenspunkt på næste medlemsmøde og der kommer en gæst. Se notat:
  • besøg på landskontoret, arbejdermuseet og på Christiansborg torsdag d. 4. oktober, transport udgift max 400 kr. Tilmelding senest 24. september.
  • Møde med Johanne Schmidt i Herning d. 04. september kl. 16 – 18 på biblioteket i midtbyen, Østergade. Pressemeddelelse, annoncer, løbesedler m. m. følger snarest.
  • Frivilligt lokalkontingent på 1 kr. pr. dag indføres fra august 2012 til udgangen af 2013. Vi samler penge til KV13 – aktiviteter.
 4. På opfordring af hovedbestyrelsen og folketingsgruppen skal vi drøfte de kommende forhandlinger om finansloven for 2013.
  • Lars Dohn gav oplæg til drøftelse: de mange udsagn samles i et høringssvar til folketingsgruppen og hovedbestyrelsen
  • Bestyrelsen udarbejder udtalelse til hovedstyrelsen / folketingsgruppen på møde der afholdes d. 05. september kl. 19.00 på Kulturellen
 5. Suppleringsvalg til bestyrelsen af 1 – 3 medlemmer. Følgende blev valgt: Peter Engsted, Finn Nielsen (kasserer og web – m) og Sanimir Sekulic. Maria Nielsson er suppl. Deltagere på organisationsseminar d. 15. – 16. september er: Klaus, Finn, Kasper og Jørn.
 6. Indstilling af kandidater til regionsvalget 19. november 2013: Klaus Mejner på indstillet, idet det pointeres at KV13 har førsteprioritet.
 7. Opstilling folketingskandidater: Herning syd: Jørn Vedel Ikast – Brande: Kasper Pauli Pedersen (efter afstemning)
 8. Nye medlemmer: udsat.
 9. ARBEJDSPLAN FOR 2. HALVÅR 2012 OG 1. HALVÅR 2013. udsat.
 10. Næste møde d. 24.09.12

Kammeratlig hilsen Jørn Vedel Referent & Kontaktperson 

Emneord: