Medlemsmøde den 10. december 2012

Referat fra medlemsmøde i Enhedslisten Herning og Ikast – Brande
Mandag den 12. december kl. 19.00 Kulturellen, Nørregade i Herning. 

Hvad sker der i folketinget netop nu?

Lars Dohn orienterede om arbejdet i forhold til regeringens forslag til ændringer af folkeskoleloven. Der er rigtige gode pædagogiske forslag til ændringer af folkeskolens ordning, men der er også store mangler. Regeringspartierne har "glemt" deres eget forslag om max. 24 elever i klasserne, det er uklart om der vil ske en afbureaukratisering af læreropgaverne (elevplaner m. m.) og der ikke hensyn til de øgede krav om inklusion af stadig tungere elevgrupper og de store reduktioner der allerede af budgetter og lærergruppen der allerede er sket. Enhedslisten vil som udgangspunkt støtte dele af ændringerne af folkeskoleloven, selv stille forslag til forbedringer, men er selvfølgelig afvisende overfor, at store dele af reformen skal finansieres ved at lærernes forberedelsestid forringes og at arbejdstidsaftalen fra 2008 undergraves.

Hvorfor kom finanslovsaftalen til at se ud som den gjorde?
Hvordan forløb processen i Enhedslisten?
Hvordan får vi fjernet dagspengeforringelserne?
Hovedbestyrelsesmedlem Lasse Olsen fra Ålborg tegner, fortæller og besvarer spørgsmål

Lasse beskrev finanslovsprocessen i hovedstyrelsen, og mellem HB og folketingsgruppen.

Forhandlingspositionen blev svækket af det ringe styrkeforhold i klassekampen, og regeringens vilje til alternativt at indgå aftale med Venstre. Dertil kommer, at listen bedst varetager de lediges interesser, hvis udgangspunktet er, at der opnås forbedringer. Finanslovsaftalen skal ses som led i en proces, hvor næste skridt er at skabe øget bevægelsen uden for Christiansborg frem til sommeren 2013. Regeringens løfter skal afprøves og effekten af akutpakkerne evalueres.

På møde med regeringen i sommeren 2013 og i forbindelse med finansloven for 2014 skal kravene om forbedringer rejses. Regeringen skal levere meget mere i forhold til de udsatte gruppers vilkår i det kommende år.

Der var enighed om, at årsmødebeslutningen fra 2010 er overholdt og at en finanslovsaftale ikke pr. definition skal opfattes af alt, hvad der er i finansloven.

HBs forhandlingsmandater skal være skarpere så der ikke er behov for tolkning på det ene HB – møde efter det andet i forhandlingsforløbet. Der skal være et rimeligt forhandlingsrum til folketingsgruppen.

Der var meget positivt at have Lasse på besøg.

Hvordan får vi flere aktive medlemmer?
Oplæg fra Klaus, Laila og Jørn.

Udsat

Stort & småt.

  • Medlemstallet er stort set uændret i forhold til 3. kvartal 2012, men der er 9 medlemmer i kontingentrestance.
  • Kommunevalget 2013: Der afholdes baggrundsmøde d. 17. december kl. 16.15 på Kulturellen.
  • Ordinær generalforsamling afholdes mandag d. 21. januar kl. 17 – 21 hos Metal Herning. Dagsorden se kalenderen.
  • Vi skal i de lokaler medier mindst 1 gang om ugen i hele 2013. Temaoversigt vedlagt. Vi modtager meget gerne forslag til temaer.
  • Vi har opstillet en række aktivitetsforslag m. h. p. at søge samarbejde med LO – Herning – Ikast.
  • EU – afstemningen i 2014. Årsmødet i 2013 skal tage stilling til om Enhedslisten skal opstille selvstændigt eller støtte Folkebevægelsens liste ved EU – valget. Drøftelse på medlemsmødet d. 08. april.
  • Afdelingen har indsendt bemærkninger til programdiskussionen. Se skrivelsen på www.enhedslisten.herning,ikast-brande.dk

Afdelingen var vært ved juleøl, glögg & æbleskiver.

Referent: jørn 

Emneord: